Πρόλογος

Η αξιοποίηση των σηµαντικών πόρων που εξασφάλισε το ΕΜΠ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελµατική Κατάρτιση» (ΕΠΕΑΕΚΙΙ) για τη χρονική περίοδο 2000-2008, υπήρξε αποτέλεσµα µιας πολύ καλά οργανωµένης και συντονισµένης προσπάθειας των ∆ιοικήσεων και των Υπηρεσιών του Ιδρύµατος. Στο πλαίσιο της προσπάθειας αυτής σχεδιάστηκε ένα σύνολο καινοτόµων δράσεων, µε στόχο την αναβάθµιση των προπτυχιακών και µεταπτυχιακών σπουδών, την ενίσχυση της έρευνας και της διοίκησης, καθώς και τη βελτίωση των κτιριακών και άλλων υποδοµών του Ιδρύµατος. Ταυτόχρονα, στόχος ήταν η σύσφιξη των επιστηµονικών δεσµών µε άλλες βαθµίδες εκπαίδευσης, καθώς και µε µεγάλες κοινωνικές οµάδες.

Η παρούσα έκδοση αποτυπώνει, σε επίπεδο Σχολών αλλά και συνολικά σε επίπεδο Ιδρύµατος, αυτό το σύνθετο στίγµα δράσεων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, καταγράφοντας και παρουσιάζοντάς το δηµόσια.

Συγκεκριµένα :

  • Αναδεικνύει τα Προγράµµατα Προπτυχιακών Σπουδών όλων των Σχολών, τα οποία ενισχύθηκαν ή εµπλουτίστηκαν µε την εισαγωγή νέων µαθηµάτων πληροφορικής, περιβάλλοντος, φύλου και χώρου κατά πρώτο λόγο και για τα οποία δηµιουργήθηκαν νέοι δικτυακοί τόποι που αποτελούν πλέον απαραίτητο εργαλείο διδακτικής υποστήριξης. Στο πλαίσιο αυτής της δράσης ισχυροποιήθηκαν οι Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις.
  • Προβάλει τα διεπιστηµονικά Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών, που ιδρύθηκαν αυτόνοµα ή σε συνεργασία µε άλλα ΑΕΙ.
  • Παρουσιάζει την εφαρµογή του θεσµού της Πρακτικής Άσκησης εντός των προγραµµάτων προπτυχιακών σπουδών, ο οποίος επιτρέπει στους φοιτητές µας την εξοικείωση µε το επαγγελµατικό περιβάλλον.
  • Καταγράφει συνοπτικά τα αποτελέσµατα των προγραµµάτων Βασικής Έρευνας «Ηράκλειτος» και «Πυθαγόρας», τα οποία υποστήριξαν τους νέους ερευνητές στην απόκτηση διδακτορικού ή µεταδιδακτορικού διπλώµατος καθώς και την ανεξάρτητη ερευνητική δραστηριότητα του Ιδρύµατος.

Παράλληλα µε τη βοήθεια των χρηµατοδοτήσεων αυτών:

  • Η Κεντρική Βιβλιοθήκη του Ιδρύµατος απέκτησε µια πρωτοπόρο υποδοµή συντονίζοντας, ταυτόχρονα, την οριζόντια δράση της ∆ικτύωσης των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών στο σύνολο της χώρας.
  • Πραγµατοποιήθηκαν επιλεγµένα Κτιριακά έργα και προµήθειες Επιστηµονικού Εξοπλισµού, για την υποστήριξη των συνεχώς αυξανόµενων εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων.
  • Τέλος, σηµαντική υπήρξε η συµβολή αυτών των πόρων στην ανάπτυξη του Γραφείου ∆ιασύνδεσης-Εξυπηρέτησης Φοιτητών και Νέων Αποφοίτων, στην ενίσχυση των Μαθηµάτων Επιχειρηµατικότητας, στην επιµόρφωση καθηγητών της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης σε θέµατα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, καθώς και στη ψηφιακή µελέτη και επεξεργασία της παρεχόµενης Ειδικής Αγωγής σε εθνικό επίπεδο.

 

Συνοψίζοντας, στο πλαίσιο των παραπάνω έργων, το ΕΜΠ αναβάθµισε την παρεχόµενη γνώση αξιολογώντας την υπάρχουσα και σχεδιάζοντας νέες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, ενίσχυσε τα προγράµµατα σπουδών και την έρευνα σε πεδία συναφή µε τα γνωστικά αντικείµενα των Σχολών του και βελτίωσε τις εργαστηριακές του υποδοµές. Παράλληλα, επεξέτεινε τις συνεργασίες του, προέβαλε το παραγόµενο ερευνητικό του έργο και διατήρησε την προνοµιακή σχέση που έχει µε το επαγγελµατικό και κοινωνικό του περιβάλλον.

 

Η υλοποίηση όλων αυτών των έργων υπήρξε αποτέλεσµα µεγάλης προσπάθειας των Ιδρυµατικών και Επιστηµονικών Υπευθύνων, τους οποίους ευχαριστώ θερµά. Αυτές οι ευχαριστίες οφείλουν να περιλάβουν το προσωπικό της Γραµµατείας της Επιτροπής Ερευνών, των Οικονοµικών Υπηρεσιών, της Τεχνικής Υπηρεσίας, της Κεντρικής ∆ιοίκησης και των Γραµµατειών των Σχολών, αλλά και όλους όσους από τη θέση τους εργάστηκαν και συνεχίζουν να εργάζονται, ώστε το ΕΜΠ να ισχυροποιείται ως ένα από τα καλύτερα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήµια.

 

Ιωάννης Ν. Πολύζος
Αντιπρύτανης & Πρόεδρος
Επιτροπής Ερευνών ΕΜΠ